OK0EU QRP BEACON - Více informací

QRP maják OK0EU můžete od 18. února 2003 zachytit na kmitočtech 3594,5 kHz a 7038,5 kHz. Maják pracuje provozem CW s výkonem 1W (+30dBm) do dipólové antény. Malým vyzářeným výkonem a použitou anténou tak imituje možnosti práce s QRP. Maják je součástí projektu INFRA Ústavu fyziky atmosféry AVČR, který je zaměřen na výzkum gravitačních a infrazvukových vln v ionosféře. Provozem majáku se na tomto vědeckém projektu účastní i OK QRP klub.

Postupně byly na kmitočtu 3,5 MHz dány do provozu další 4 vysílače, které tvoří síť pro vícebodové meření. Kmitočty vysílačů jsou od sebe vzdáleny o 4 Hz, takže se při běžném poslechu jeví jako jeden signál s tremolem. Značka se vysílá synchronně všemi vysílači jednou za minutu s kmitočtovým posunem o 40 Hz výše. Za značkou má každý vysílač vyhrazenou dobu pro vyslání identifikační tečky, ostatní vysílače v tu dobu nevysílají. Kmitočty vysílaču jsou: 3594.492 (QTH Vackov, JO60EF), 3594.496 (QTH Dlouhá Louka, JO60TP), 3594.500 (QTH Panská Ves, JO70GM), 3594.504 (QTH Pruhonice, JN79GX) a 3594.508 kHz (QTH Kasperské Hory, JN69SD). Na kmitočtu 7038.500 kHz pracuje jen jeden vysílač z QTH Panská Ves. V Pruhonicích pracuje taktéž digitální ionosonda. Aktuální data lze sledovat na jejím webu. Blokové schéma vysílace je na obr.1.


blokove schema
Obr.1 Blokové schéma vysílače INFRA

Kmitočty, na kterých maják pracuje jsou odvozeny od 10MHz OCXO (termostatovaný krystalový oscilátor) s krátkodobou stabilitou 2·10-10. Dlouhodobé změny kmitočtu způsobené stárnutím krystalu se kompenzují dolaďováním na signál družic GPS. Vlastní vysílací kmitočty jsou generovány obvodem pro přímou digitální syntézu (DDS) typu AD9854. Koncové stupně pracují ve třídě E a mohou v případě potřeby dávat až 15W výkonu. Jako antény jsou použity dipóly zavěšené nízko nad zemí.

Příjímací aparatura je umístěna v budově Ústavu fyziky atmosféry v Praze. Antény přijímače jsou totožné s vysílacími. Přijímač pracuje na principu přímého směšování s následnou digitalizací a FFT analýzou přijímaného signálu.

Ionosféra, od níž se radiové vlny odráží je velmi živé prostředí, které je ovlivňováno procesy na Slunci i na Zemi včetně činnosti člověka. Zjednodušeně se dá přirovnat k větrem zčeřené vodní hladině od níž se odráží sluneční svit. Ve skutečnosti je to ještě komplikovanější, neboť vrstev je několik a jsou pro různé kmitočty radiových vln různě průhledné a odrazivé. Radiové vlny odražené od ionosféry proto neustále mění svou amplitudu a vlivem Dopplerova posuvu i kmitočet. Malé změny při běžném příjmu nezaznamenáme, ale je možné si je zviditelnit i v amatérských podmínkách pomocí počítače se zvukovou kartou a vhodným software. Velmi se osvědčil program SpectrumLab od DL4YHF (možno stáhnout na jeho webové stránce) – soubor pro nastavení programu pro příjem majáku ok0eu.usr najdete zde (vloží se přes menu QuickSettings/Load&Create user defined entries/Import).


spektrogram
Obr.2 Záznam signálu pořízený pomocí programu SpectrumLab

Na obrázku 2 je např. příjem OK0EU na 3,5MHz v Praze 8.5.2003 v době západu slunce. Jako přijímač sloužil tcvr FT817, anténa byla drát 20m dlouhý. Tenká linka patří pozemní vlně přijímané přímo, odražená vlna mění kmitočet i intenzitu a přechází ze záporných odchylek po západu slunce do kladných. Ze zvlnění linky pozemní vlny je patrná kmitočtová nestabilita tcvru. Změny kmitočtu dosahují přibližně ±0,5Hz.